Vesmír súčasťou Bezpečnostnej stratégie SR

15. novembra 2017 – V októbri tohto roku schválila vláda SR tri strategické dokumenty zaoberajúce sa bezpečnosťou a obranou našej krajiny. Po prvýkrát sa do Bezpečnostnej stratégie SR dostala aj zmienka o vesmíre, a to v rámci hodnotenia bezpečnostného prostredia. Stratégia uvádza, že vesmírny priestor sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou bezpečnostného prostredia. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) túto dôležitú reflexiu v národnom strategickom materiáli víta. Aj táto téza nasvedčuje tomu, že nová Bezpečnostná stratégia SR je moderným dokumentom, ktorý odráža súčasné trendy a vývoj v medzinárodnej politike, vrátane diania v kozmickom priestore.

Zo strategických alebo koncepčných dokumentov SR je okrem novej Bezpečnostnej stratégie vesmír spomenutý aj v Zameraní zahraničnej politiky SR na rok 2017 a v Bielej knihe o obrane.

Vesmír je bezpochybne prierezovou a horizontálnou témou mimoriadnej dôležitosti, ktorá si vyžaduje strategickú pozornosť. Z pohľadu SR je v súčasnosti najdôležitejšie prijať náležité koncepčné dokumenty, ktoré vytvoria základný rámec pre smerovanie kozmických aktivít SR, reflektujúc aktuálne dianie ako je napr. integračný proces SR do Európskej vesmírnej agentúry. Takýmto dokumentom by mala byť práve Vesmírna stratégia SR, ktorú sa však v SR už niekoľko rokov zodpovedným orgánom štátnej správy nedarí sformulovať a prijať.

Azda ešte dôležitejšou úlohou pre SR je prijatie vnútroštátnej legislatívy upravujúce vesmírne aktivity v súlade s medzinárodným právom a dohovormi OSN. V súčasnosti žiaľ viaceré medzinárodnoprávne záväzky vo vzťahu k vesmíru SR nenapĺňa, resp. nemôže ich napĺňať, pretože neboli dosiaľ zapracované do právneho poriadku SR (bližšie info aj v našich publikáciách SSPA Reporty). SSPA verí, že tento nedostatok sa podarí čím skôr odstrániť.