SSPA Reporty

Analytics-in-action-imageSlovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA sa venuje vo svojich aktivitách aj vypracovávaniu a publikovaniu odborných analytických štúdií na relevantné otázky vesmírnej politiky pre rozvoj slovenského vesmírneho sektora. SSPA Reporty, ako tieto štúdie nazývame, ponúkame návštevníkom portálu vesmirnapolitika.sk bezplatne k dispozícii na tejto webstránke.

Vydavateľ Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku, Banská Bystrica, Slovenská republika
Redaktori Mgr. Tomáš Hrozenský, Mgr. Daniel Šagath
Periodicita nepravidelne, v závislosti od realizovaných projektov a iniciatív
ISSN: 2585-755X


Screen Shot 2018-03-19 at 12.58.38
SSPA Report 04: Súčasné príležitosti a výzvy spolupráce Slovenskej republiky s Európskou vesmírnou agentúrou (marec 2018), doi:10.7910/DVN/H6SOR6

Daniel Šagath a Tomáš Hrozenský

Prístupový proces Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry predstavuje niekoľkoročný štrukturovaný a pomerne náročný proces prípravy štátu a jeho vedecko-výskumných a priemyselných kapacít. V súčasnosti sa Slovenská republika nachádza v tzv. PECS fáze prístupového procesu s vidinou možného plného členstva v ESA v horizonte niekoľkých rokov. V poradí štvrtý SSPA Report sa venuje zmapovaniu existujúceho stavu spolupráce SR s ESA vo viacerých oblastiach s cieľom poukázať na silné a slabé stránky prebiehajúcej integrácie Slovenska do tejto prestížnej medzinárodnej organizácie a navrhnúť optimálne riešenia súčasných výziev, ktoré predovšetkým verejnému sektoru tento prístupový proces prináša. Čítaj ďalej.


SScreen Shot 2017-09-04 at 01.35.11SPA Report 03: Medzinárodné vesmírne právo v kocke (september 2017), doi:10.7910/DVN/GUOKJ1

Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník

Ľudská činnosť v kozmickom priestore, či už ide o prieskum a dobývanie vzdialenejších končín Slnečnej sústavy alebo využívanie družíc a družicových systémov na obežných dráhach Zeme, podlieha medzinárodnej právnej a regulačnej úprave. Bez ohľadu na to, aký je charakter danej vesmírnej aktivity, každá vesmírna činnosť musí byť realizovaná v súlade s medzinárodno-právnymi záväzkami a regulačnými rámcami, ku ktorým sa väčšina štátov sveta hlási prostredníctvom podpísania a ratifikácie príslušných medzinárodných zmlúv, resp. členstva v medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa vesmírnou činnosťou. Prezentovaná štúdia približuje základné informácie o medzinárodnom vesmírnom práve – historický kontext vzniku, základné právne a regulačné mechanizmy a práva a povinnosti v nich obsiahnuté, ako aj otázky súčasných výziev, budúceho právneho ukotvenia dnešných a budúcich technologických trendov, či premietnutie medzinárodno-právnych záväzkov do národných legislatív, čo je aktuálnou témou aj v podmienkach Slovenskej republikyČítaj ďalej.


Screen Shot 2017-06-23 at 00.12.50 copySSPA Report 02 – Prvá slovenská družica skCUBE: Pozitíva a negatíva prvého úspechu a ako ďalej? (jún 2017), doi:10.7910/DVN/CKIEB6

Projekt prvej slovenskej družice skCUBE, ktorý organizačne zastrešilo a koordinovalo občianske združenie Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) predstavuje pre našu krajinu dôležitý miľník v oblasti kozmických aktivít. Celý projekt bol výnimočný prepájaním mimovládnej, súkromnej a akademickej sféry, a to s významnou finančnou podporou štátnej správy. Na projekte sa finančne podieľal Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) a Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV).

Niekoľkoročné trvanie projektu prinieslo so sebou viacero pozitívnych dopadov na rozvoj slovenského vesmírneho sektora, no zároveň je však potrebné kriticky zhodnotiť aj niektoré sporné otázky, ktoré vytvárajú priestor na zlepšenie organizačného prístupu, transparentného financovania, a riadenia budúcich podobných aktivít na na Slovensku. V nasledujúcom texte SSPA prináša nezávisle zosumarizovanie najdôležitejších dopadov projektu, pozitívnych ako aj negatívnych, na oblasť slovenských vesmírnych aktivít a budúcnosť obdobných vesmírnych projektov na Slovensku.

 Družica skCUBE bola vynesená na nízku obežnú dráhu Zeme indickým vesmírnym nosičom Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) 23. júna 2017. Primárna pozemná stanica na komunikáciu s družicou je umiestnená na súkromnom pozemku člena SOSA v obci Čukárska Paka. Čítaj ďalej.


SSPA Report 01

SSPA Report 01 – Vesmírny sektor potvrdzuje svoj rast (január 2017), doi:10.7910/DVN/HP4ZPN

Daniel Šagath

Dlhodobý výskum ekonomického a spoločenského dosahu vesmírnych aktivít naznačuje, že je to jedna z mála inovatívnych a strategických oblastí ekonomickej aktivity, ktoré zaznamenávajú dlhodobý rast. Síce v porovnaní s inými priemyselnými odvetviami, ako elektrotechnický či automobilový sektor, sú aktivity spojené s vesmírnym sektorom len pomerne zanedbateľná čiastka, sú však menej náchylné na globálne finančné výkyvy. O to viac však zostávajú ako dôležitá súčasť bezpečnostno-strategických politík pevne závislé od verejných a ucelených rozpočtových zdrojov. Čítaj ďalej.