Náš tím

jpegphoto_9100Mgr. Tomáš Hrozenský, PhD. (predseda) sa vo svojej odbornej činnosti venuje zahranično-politickým, právnym a bezpečnostným aspektom využívania kozmu. Pracuje ako výskumný pracovník v Európskom inštitúte pre vesmírnu politiku (ESPI) vo Viedni. Je národným kontaktným bodom v SR pre medzinárodný network Space Generation Advisory Council (SGAC). Absolvoval niekoľko študijných programov, vrátane letného kurzu Európskeho centra pre vesmírne právo (ECSL). Od roku 2014 sa pravidelne zúčastňoval zasdnutí výboru UN COPUOS. V roku 2016 absolvoval prestížny 6-mesačný študijný program (Fulbright) na Space Policy Institute na George Washington University vo Washingtone D.C. v USA. Počas roka 2017 bol členom výskumného tímu medzinárodného projektu Space Security Index 2017.

Vysokoškolské štúdia absolvoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v roku 2018 ukončil aj doktorandské štúdium na katedre bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

sagath_daniel_tcm216-427386Mgr. Daniel Šagath, PhD. (podpredseda) je odborníkom na vesmírnu politiku s dlhoročnými skúsenosťami z medzinárodného prostredia, vrátane práce v Európskej vesmírnej agentúre (ESA). Venuje sa širokému spektru otázok využívania kozmického priestoru a je spoluautorom viacerých vedeckých publikácií. Aktívne sa zúčastňuje na zasadnutiach Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS).

Vyštudoval politológiu a európske štúdia na Univerzite Palackého v Olomouci, absolvoval polročné štúdium na KU Univerzite v Lovani, v Belgicku a v súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník a doktorand na VU Univerzite v Amsterdame. Jeho výskumná činnosť v rámci doktorandského štúdia je podporovaná a plne finančne hradená v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a Holandskou vesmírnou kanceláriou (NSO).

V minulosti pôsobil ako stážista a výskumný pracovník v Úrade OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA), v Európskom inštitúte pre vesmírnu politiku (ESPI) a v ESA (vrátane finančnej podpory pre obdobie stáže 2012-2014 plne hradeného z grantu ESA určeného pre zahraničných stážistov). Pôsobil aj ako ad-hoc poradca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pri integrácii do ESA a dlhodobo sa aktívne zapája nie len do európskych, ale aj domácich problematík spojených s vesmírnou politikou a rozvojom satelitných projektov.

lucius copyMgr. Lucius Klobučník, MICL (podpredseda) je odborníkom na vesmírne právo. Jeho vedecká práca o právnych aspektoch  ťažby z asteroidov získala prvé miesto na súťaži organizovanej Európskym centrom pre vesmírne právo (ECSL). Lucius je absolventom právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a magisterského programu “International Business Law” na University of Helsinki, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorand. Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných konferenciách organizovaných ECSL a ESA a prednáša na témy medzinárodného práva spojených s využívaním kozmického priestoru.

Je absolventom letného kurzu ECSL a tiež zastáva funkciu národného koordinátora SR pre medzinárodnú organizáciu Space Generation Advisory Council (SGAC). Lucius je členom Medzinárodného inštitútu pre vesmírne právo (IISL).

RNDr. Peter Vereš, PhD. sa venuje výskumu malých telies slnečnej sústavy, blízkozemských objektov a kozmického smetia. Vyštudoval astronómiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasností pôsobí ako astronóm v USA na Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Dva roky pôsobil v NASA, v stredisku Jet Propulsion Laboratory ako Caltech Postdoctoral Scholar. Počas doktorandského štúdia absolvoval štúdijné pobyty na Kobe International School of Planetary Sciences v Japonsku, Vatican Observatory Summer School v Taliansku a 6 mesiacov stážoval na University of Hawaii v USA. Krátko pôsobil ako odborný asistent na FMFI UK a tri roky pracoval ako vedecký pracovník na Institute for Astronomy, University of Hawaii.

Aktívne sa podieľa v komunite Planetary Defense, ktorá skúma možnosti ochrany Zeme pred zrážkou s kozmickým telesom. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácií v karentovaných zahraničných vedeckých časopisoch, spoluautorom populárno-vedeckej knihy Dotyky s vesmírom a popularizátor astronómie v slovenských médiách. Je hodnotiteľ vedeckých článkov v niekoľkých prestížnych časopisoch a hodnotiteľ NASA NSPIRES grantov.

Mgr. Lenka Kružlicová je študentkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V SSPA sa venuje autorským článkom približujúcim problematiku vesmírneho práva a politiky pre širokú verejnosť. V rámci problematiky vesmírneho práva a politiky sa zaujíma o bezpečnostné aspekty vesmírnych aktivít a otázky satelitnej telekomunikácie. V roku 2016 absolvovala letný kurz Európskeho centra pre vesmírne právo (ECSL) zameraný na suborbitálne lety.

Peter Pindják, MPIA, PhD. (čestný člen) je odborníkom na bezpečnostné aspekty využívania kozmického priestoru. Vyštudoval politické vedy a bezpečnostné a spravodajské štúdia na amerických univerzitách v Louisiane a Pennsylvánii. Jeho diplomová práca o militarizácii vesmíru bola zaradená medzi povinné čítanie na predmete vesmír a národná bezpečnosť na University of Pittsburgh. Doktorandské štúdium absolvoval na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Počas svojho pôsobenia na Ministerstve obrany SR zastupoval rezort v Medzirezortnej komisii pre spoluprácu SR s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Je zamestnancom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v rámci ktorého založil a v rokoch 2016-2017 koordinoval rezortnú pracovnú skupinu Task Force Vesmír. V súčasnosti pôsobí ako diplomat na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku, kde má vo svojom pracovnom portfóliu aj agendu mierového využívania vesmíru. Aktívne prednáša a publikuje v odborných a vedeckých periodikách o bezpečnostných témach využívania vesmíru.