Pokračujúce prípravy na UNISPACE+50 v júni 2018

unispace_plus50_trans copy8. júna 2017 – Princíp prieskumu a využívania vesmíru na mierové účely a pre blaho všetkých patrí medzi princípy, na ktoré sa odvoláva Organizácia Spojených národov, najväčšia a jediná globálna medzinárodná organizácia vo svete. OSN sa vo svojej činnosti venuje aj agende vesmírnych aktivít, vo Viedenskej úradovni OSN momentálne prebieha okrúhle 60. každoročné zasadnutie Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru UN COPUOS. Riaditeľka Kancelárie OSN pre vesmírne aktivity UN OOSA, Simonetta Di-Pippo informovala medzinárodné spoločenstvo počas zasadnutia Výboru UN COPUOS o prebiehajúcom prípravnom procese konferencie UNISPACE+50, ktorá sa uskutoční v júni 2018 a bude predstavovať dôležitý medzník pre to, akým spôsobom medzinárodné spoločenstvo bude v budúcnosti pristupovať k prieskumu a využívaniu kozmického priestoru.

Konferencia UNISPACE+50 bude nadvazovať na 3 predchádzajúce konferencie UNISPACE, posledná z ktorých, UNISPACE III, sa odohrala v roku 1999. Všetky UNISPACE konferencie priniesli svieži vietor do prístupu OSN k prieskumu a využívaniu kozmického priestoru a podobný prínos sa očakáva aj od blížiacej sa konferencie UNISPACE+50, ktorej názov signalizuje 50. výročie od odohrania sa prvej UNISPACE konferencie. Prípravný proces prebieha už relatívne dlhšie niekoľkoročné obdobie, očakáva sa, že samotná konferencia, ktorá nepotrvá dlhšie ako tri dni počas budúcoročného zasadnutia Výboru UN COPUOS v júni 2018, bude predovšetkým vyvrcholením rozsiahleho procesu vedúcemu ku konferencii, ktorý zahŕňa množstvo workshopov, seminárov a a odborných fór, prácu viacerých akčných tímov a projektových skupín a širokú medzinárodnú diskusiu o tom, čo vesmírne aktivity prinášajú pre ľudí a k čomu by mali v budúcnosti slúžiť.

Počas prebiehajúceho 60. zasadnutia UN COPUOS sa v stredu 7. júna uskutočnila panelová diskusia venovaná 50. výročiu Medzinárodnej kozmickej zmluvy, o ktorom sme v priebehu roka informovali aj na portáli SSPA. Prezentácia riaditeľky UN OOSA bola venovaná prebiehajúcemu prípravnému procesu a doposiaľ dosiahnutým výsledkom. Prípravný proces konferencie UNISPACE+50 je až nezvyčajne detailne štrukturovaný a organizačne rozdelený do viacerých tematických oblastí. Prebiehajúce aktivity súvisiace s UNISPACE+50 sú tak rozdelené do 7 tematických priorít:

  • Global partnership in space exploration and innovation
  • Legal regime of outer space and global space governance: current and future perspectives
  • Enhanced information exchange on space objects and events
  • International framework for space weather services
  • Strengthened space cooperation for global health
  • International cooperation towards low-emission and resilient societies
  • Capacity-building for the twenty-first century
Prezentácia aktuálneho stavu prípravného procesu UNISPACE+50 na pôde UN COPUOS

Prebiehajúce aktivity medzinárodného spoločenstva v rámci prípravného procesu UNISPACE+50 spolu so samotnou konferenciou by mali prispieť k definovaniu dlhodobej agendy Výboru UN COPUOS, tak aby precíznejšie reflektovala aktuálne trendy v globálnom vesmírnom sektore (nárast komerčných vesmírnych aktivít, plánovaná kolonizácia iných planéť či ťažba nerastného bohatstva v kozme, rastúce bezpečnostné aspekty vesmírnej činnosti, a.i.). Keďže sa v prípade UNISPACE+50 jedná o aktivitu realizovanú zastrešenú OSN, poslaním celého procesu je takisto prostredníctvom vesmírnych aktivít reflektovať aj širšie globálne ciele a úlohy, ktorým sa OSN venuje. Menovite ide o agendu dlhodobo udržateľného rozvoja, v ktorej OSN identifikovala 17 špecifických cieľov. Vesmírne aktivity sú vo vnímaní OSN vnímané ako prostriedok napomáhajúci dosiahnutiu všetkých 17 cieľov dlhodobo urdžateľného rozvoja. Za týmto účelom je aj agenda UNISPACE+50 úzko prepojená na aktivity OSN v dosahovaní 17 dlhodobo urdžateľných cieľov. Vtejto súvislosti boli v nadväznosti na detailné tematické oblasti určené aj 4 všeobecné oblasti, v medziach ktorých budú definované ciele dosahované (Space Economy, Space Society Space Accesibility, Space Diplomacy). K jednotlivým tematickým prioritám sa v súčasnosti stretávajú na tento účel zriadené projektové tímy, širšie stretnutia sú popri zasadnutí UN COPUOS a jeho podvýborov realizované aj prostredníctvom tzv. High Level Forums. Prvé z týchto fór sa odohralo v novembri 2016, a toto podujatie dokázalo dosiahnuť súhlas vyše 100 účastníkov z viac než 20 krajín v podobe tzv. Dubai Declaration.

Prípravný proces konferencie UNISPACE+50, môžete sledovať na príslušnej webstránke Kancelárie OSN pre vesmírne aktivity. Agendu UNISPACE+50 bude SSPA mapovať aj naďalej a bude informovať o dôležitých miľníkoch vrcholiacich v júni budúceho roka na konferencii UNISPACE+50 samotnej.