Prednáška SSPA o vesmírnom práve na Trnavskej univerzite

FullSizeRender 17 copy28. apríla 2017 – V stredu 26. apríla 2017 zrealizovali členovia SSPA Lucius Klobučník a Tomáš Hrozenský prednášku pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáška na tému Medzinárodné vesmírne právo bola zahrnutá v rámci seminárnej časti predmetu Medzinárodné právo verejné. Približne 35 študentov práva sa tak malo možnosť dozvedieť základné informácie o kozmickom práve, príklady jeho aplikácie z praxe ako aj dôležitosť národných vesmírnych legislatív. V diskusii sa študenti Trnavskej univerzite zaoberali predovšetkým aktuálnymi výzvami kozmického práva, akými sú otázka vesmírneho odpadu či ťažba nerastného bohatstva vo vesmíre.

Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) sa aktívne angažuje v spolupráci so slovenským akademickým prostredím a po prednáškach na UMB v Banskej Bystrici a STU v Bratislave v roku 2016 bola prednáška na Trnavskej univerzite v Trnave v poradí treťou prednáškou pre študentov slovenských vysokých škôl a prvou, ktorá bola zameraná výlučne na vesmírne právo. So vzdelávacou činnosťou na slovenských univerzitách bude SSPA pokračovať aj v zimnom semestri roka 2017 s plánovanými prednáškami o vesmírnom práve na UMB v Banskej Bystrici a UPJŠ v Košiciach.

Prednáška o vesmírnom práve na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave je dostupná na stiahnutie na tomto odkaze. Aktívny záujem študentov Trnavskej univerzity o diskusiu o aktuálnych výzvach vesmírneho práva v súčasnosti poukazuje na aktuálnosť a relevanciu právnych a regulačných aspektov prieskumu a využívania kozmického priestoru. V kontexte Slovenskej republiky sa významnými v tomto ohľade javia predovšetkým prebiehajúci prístupový proces SR do Európskej vesmírnej  agentúry a projekt prvej slovenskej družice skCUBE – obe tieto záležitosti dokumentujú, že vesmírne právo a súvisiace regulačné mechanizmy nie sú len abstraktne existujúcimi systémami, ale predovšetkým praktickými režimami upravujúcimi práva a povinnosti subjektov realizujúcich kozmickú činnosť v ich vlastnom záujme.

Screen Shot 2017-04-28 at 10.27.47 copy