Nová správa o bezpečnosti vo vesmíre zverejnená

SSI10. novembra, 2016 – V rámci medzinárodného projektu Space Security Index, ktorý každoročne monitoruje a hodnotí bezpečnostné riziká a trendy využívania kozmického priestoru, bola nedávno zverejnená v poradí už 13. výročná súhrnná správa. Podobne ako v hodnotení z minulého roka, experti sa v tohtoročnej správe zhodli, že najväčšou výzvou pre bezpečné a udržateľné využívanie kozmu je aj naďalej rastúci objem vesmírneho odpadu.

Hrozba nekontrolovateľného kozmického smetia je dokonca považovaná za väčšie riziko ako prípadne použitie proti-družicových zbraní (ASAT). Ministerstvo obrany USA prostredníctvom programu sledovania kozmických objektov (SSN) monitoruje na obežnej dráhe viac ako 23 000 drobných objektov s priemerom väčším ako 10 centimetrov. Menších objektov je na obežnej dráhe približne 500 000. Trend rastúceho vesmírneho odpadu núti krajiny užšie spolupracovať v oblasti zdieľania dát o situačnom prehľade vo vesmíre (SSA). Do tejto spôsobilosti v ostatnom období investuje aj EÚ, ktorá rozvíja vlastnú spôsobilosť vesmírneho prehľadu a sledovania kozmických objektov (SST). Svedčí o tom aj nedávno zverejnená Vesmírna stratégia pre Európu.

Experti poukazujú aj na rastúce riziko možného prenesenia ozbrojených konfliktov do kozmu s cieľom narušenia alebo vyradenia kritickej infraštruktúry protivníka. V rámci hybridného spôsobu vedenia boja môžu vesmírne spôsobilosti zohrávať významnú úlohu. Napriek spomínanému riziku neboli v minulom roku zaznamenané použitia zbraní ASAT. Náležité technológie, vrátane kinetických, boli však testované viacerými krajinami.

V rámci predslovu k SSI 2016 zhodnotila globálne trendy Jana Robinson z českého Pražského inštitútu pre bezpečnostné štúdia (PSSI). Vo svojej analýze poukazuje na zraniteľnosť kozmickej infraštruktúry a družicových služieb, a s tým súvisiacim rizikom kybernetických útokov. Konflikt do kozmu sa podľa autorky môže pomerne ľahko preniesť z potencionálneho pozemného či námorného konfliktu. V tejto súvislosti je potrebné investovať do spôsobilostí na prevenciu a ochranu pred takýmto prípadným scenárom.

V oblasti medzinárodných mechanizmov na posilňovanie transparentnosti a udržateľnosti kozmických aktivít nebol zaznamenaný významný posun, s výnimkou prijatia prvej sady smerníc pre dlhodobú udržateľnosť kozmických aktivít (LTS) na pôde výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) vo Viedni. Pri náležitých diskusiách participujú aj slovenskí delegáti prostredníctvom Stálej misie SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni. Určitú kontroverznú tému, ktorá sa týka využívania prírodných zdrojov v kozme, otvoril americký zákon o ťažbe z asteroidov. Experti na medzinárodné právo zatiaľ nedospeli v tejto téme ku konsenzu, či je daný zákon v rozpore z existujúcimi zmluvami OSN.

Experti v správe SSI 2016 tiež poukazujú na čoraz náročnejšie hľadanie voľných orbitálnych miest a frekvenčných spektier pre nové družice, ako aj rapídne tempo rastu komerčného sektora vo vesmíre, čo má za následok častejšie vytváranie spoločných projektov medzi vládou a súkromným sektorom. V kontexte možných riešení súčasných problémov vesmírnej bezpečnosti zdôrazňuje pozitívny vplyv a pretrvávajúcu potrebu medzinárodnej koordinácie a spolupráce.