V Paríži diskutovali odborníci na vesmírne právo

ECSL small27. apríla 2016 – Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL) zorganizovalo 17. a 18. marca 2016 v Paríži dve odborné podujatia o aktuálnych témach vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Prvým podujatím, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 17. marca, bolo Sympózium mladých právnikov (Young Lawyers‘ Symposium). O deň na to sa uskutočnila hlavná konferencia ECSL, Fórum profesionálov (Practitioners‘ Forum). Na oboch podujatiach aktívne zastupoval Slovenskú spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) Lucius Klobučník.

Na Sympóziu mladých právnikov sa zúčastnili  študenti a mladí profesionáli z celej Európy a prezentovali svoje práce týkajúce sa právneho rámca vesmírnych aktivít v Európe a otázok, ako môžu legislatívne zmeny upravujúce vesmírne aktivity prispieť k rozšíreniu investícií vo vesmírnom priemysle. Spomedzi tridsiatich dvoch uchádzačov bolo nakoniec vybraných 12 rečníkov (vrátane zástupcu SSPA), ktorých prezentácie boli rozdelené do troch hlavných okruhov:

 – Zmluvné praktiky pri vypúšťaní satelitov a iných telies do vesmíru

– Európsky dohľad nad vesmírnymi aktivitami a zabezpečenie udržateľného rozvoja vesmírnych aktivít

– Nové subjekty, nové aktivity a nové právne výzvy

Konferencia priniesla zaujímavé diskusie nielen medzi študentmi a mladými profesionálmi, ale aj renomovanými profesormi a zástupcami medzinárodných organizácií a priemyslu. Najviac pozornosti pritiahli azda otázky spojené s udržateľným rozvojom vesmírnych aktivít, najmä odstraňovanie vesmírneho odpadu (ktorý rastie alarmujúcim tempom a predstavuje hrozbu pre súčasné a budúce vesmírne misie)  prevencia jeho rastúceho objemu, ako aj otázky spojené s prípadnou novelizáciou medzinárodných zmlúv upravujúcich vesmírne aktivity. Lucius Klobučník na konferencii predniesol prezentáciu na tému právnych aspektov údržby satelitov na obežnej dráhe a patentovej ochrany produktov a procesov vytvorených na orbite.

V piatok 18. marca sa uskutočnila hlavná konferencia ECSL, Fórum profesionálov (Practitioners‘ Forum), ktorá sa koná raz za rok a ktorej tohtoročným „leitmotívom“ boli právne otázky spojené s využívaním prírodných zdrojov vo vesmíre. Výber tejto témy bol reakciou na americký zákon o podpore hospodárskej súťaže vo vesmírnych aktivitách, ktorý vstúpil do účinnosti v novembri 2015, a ktorý okrem iného umožňuje súkromným spoločnostiam registrovaných v USA nielen tažbu nerastných surovín vo vesmíre (hlavne na asteroidoch), ale zaručuje im aj ochranu vlastníctva k získaným surovinám a zisku nadobudnutého zo spracovania a predaja týchto surovín. Prijatie tohto zákona okamžite vyvolalo polemiku, či je tento zákon v súlade s platnými medzinárodnými zmluvami upravujúcimi vesmírne aktivity. Zatiaľ čo Medzinárodný inštitút pre vesmírne právo (IISL) vo svojom stanovisku z decembra 2015 argumentoval v prospech amerického zákona, akademická obec (prevažne v Európe) vidí v tomto zákone viaceré rozpory s medzinárodným právom.

Jedným z hlavných rečníkov konferencie bol Peter Marquez, viceprezident americkej spoločnosti Planetary Resources, ktorá má veľmi konkrétne plány na ťažbu nerastných surovín na asteroidoch. Marquez opísal nielen činnosť a plány spoločnosti ale aj proces prijímania spomínaného zákona a predniesol argumenty podporujúce jeho súlad s medzinárodným právom. Ďalšími rečníkmi boli napríklad profesori vesmírneho práva z Európy, USA a Číny, ako aj právnici zastupujúci ťažobný priemysel. Títo rečníci predstavili okrem iného potrebu vytvorenia medzinárodného právneho rámca upravujúceho ťažbu nerastných surovín vo vesmíre, porovnávali právne režimy ťažby nerastných surovín fungujúce na Zemi a v neposlednom rade predniesli svoje názory na právny súlad spomínaného amerického zákona s medzinárodným právom.

Fórum profesionálov ukázalo, že ťažba nerastných surovín vo vesmíre môže priniesť nespočetné benefity pre ľudstvo. Ďalej možno vyvodiť záver, že otázky ťažby nerastných surovín vo vesmíre budú témou mnohých, nielen právnych, diskusií v blízkej budúcnosti a že existencia technológií umožňujúcich takúto ťažbu si bude vyžadovať vytvorenie jasného právneho rámca na medzinárodnej úrovni, aby sa zabránilo prípadným budúcim sporom.

ECSL 1
Lucius Klobučník prednášal o právnych aspektoch údržby satelitov na obežnej dráhe

 

ECSL 2