Poľsko prijalo svoju prvú vesmírnu strátegiu

18. októbra 2016 – Rastúci záujem Poľskej republiky o prieskum a využívanie kozmického priestoru, o ktorom sme na webe SSPA informovali pred troma mesiacmi, sa znovu výrazne prejavil koncom septembra 2016, kedy vláda krajiny prijala prvú národnú stratégiu vesmírnych aktivít. Prijatie stratégie reflektuje záujem Poľska o zmenu hospodárskeho smerovania krajiny smerom k technologicky náročnejším odvetviam s inovačným potenciálom a vysokou pridanou hodnotou.

Nová poľská vesmírna stratégia predpokladá nárast verejných výdavkov na vesmírnu činnosť v najbližších rokoch zo súčasných 0,01% zo štátneho rozpočtu smerom k hodnotám pohybujúcich sa na úrovni Nemecka (0,05%) či Francúzska (0,1%). V podobnom duchu ako sa vyvíja európsky vesmírny sektor, aj poľská vesmírna stratégia vidí dôležitosť realizácie vesmírnych aktivít predovšetkým v ekonomických ukazovateľoch, akými sú tvorba kvalifikovaných pracovných miest, technologický rozvoj, inovácie či poznatkovo orientovaná ekonomika. Jedným z hlavných cieľov, ktoré dokument stanovuje aj aj vývoj a budovanie prvej národnej poľskej družice.

Poľsko, ako členská krajina Európskej vesmírnej agentúry, vníma potrebu medzinárodnej spolupráce pri prieskume a využívaní kozmického priestoru. Nová vesmírna stratégia podčiarkuje dôležitosť rozvíjania nových partnerstiev s ďalšími európskymi štátmi. Obzvlášť zaujímavé a atraktívne sú pre Poľsko podľa stratégie štáty s podobnými spôsobilosťami (napr. Luxembursko či Ukrajina) alebo podobnými skúsenosťami (Česká republika, Rumunsko). Možnosti spolupráce so Slovenskom sa poľská vesmírna stratégia explicitne nevenuje.

V septembri vydaná poľská vesmírna stratégia prináša do regiónu V4 svieži vietor pre rozvoj vesmírnej činnosti a ponúka pre ostatné krajiny, teda aj pre Slovensko, inšpiráciu ako postupovať pri rozvoji národných vesmírnych aktivít. Obsahuje moderné vnímanie vesmírnych aktivít, cez ich prepojenie na národné hospodárstvo, priemysel, technológie, či inovácie a cieľavedomo deklaruje záujem krajiny byť aktívnym hráčom v európskom vesmírnom sektore.