Uznesenie EP k prienikom bezpečnostnej a vesmírnej politiky

14. júna 2016 – Európsky parlament vydal dňa 8. júna v Štrasburgu Uznesenie o vesmírnych spôsobilostiach pre európsku bezpečnosť a obranu. Uznesenie opätovne potvrdzuje pokračujúci a prehlbujúci sa záujem hlavných orgánov Európskej únie o témy vesmírnej politiky a to aj v kontexte zahraničnej či bezpečnostnej politiky EÚ.

Uznesenie z 8. júna vo vyše 50 bodoch upozorňuje na prehlbujúci sa vzťah medzi bezpečnostnou politikou a kozmickými prostriedkami, ktorými európske štáty disponujú. Rozsiahly priestor je v texte venovaný využiteľnosti družicovej infraštruktúry či už v Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ alebo špecifickejšie v Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike Únie. Uznesenie zreteľne deklaruje politický význam vesmírnych aktivít v Európe, potvrdzuje záujem pokračovať v kľúčových európskych vesmírnych projektoch Galileo a Copernicus, pričom aj navrhuje prioritné aktivity v rámci nich, pozitívne hodnotí aktívny európsky prístup na poli raketových nosičov (Ariane 6 a Vega C), či upozorňuje, že bezpečnostná dimenzia a výhody plynúce z angažovanosti vo vesmíre nemajú len vojenský rozmer ale tiež civilné hľadisko či využiteľnosť v krízovom manažmente.

Text uznesenia zároveň vyzýva na úzku spoluprácu v európskom vesmírnom sektore a na inkluzívny prístup naprieč spektrom relevantných aktérov, či už ide o národné štáty, Európsku vesmírnu agentúru, alebo orgány a rôzne špecifické agentúry a inštitúcie Európskej únie. Zdôraznená je aj potreba transatlantickej spolupráce medzi EÚ a USA a kooperatívny prístup s NATO. Celková myšlienka, ktorú uznesenie Uznesenie o vesmírnych spôsobilostiach pre európsku bezpečnosť a obranu prezentuje je jasná a zrozumiteľná – pre efektívnu zahraničnú a bezpečnostnú politiku Únie je potrebný nezávislý prístup do vesmíru a disponovanie diverzifikovanou a po technickej stránke modernou a spôsobilou družicovou infraštruktúrou. Uznesenie taktiež vyzýva na pokračovanie procesov spätých so snahou o prijatie Úniou navrhovaného Medzinárodného kódexu správania sa vo vesmíre a neopomína ani v Európe nesmierne významný hospodársky a priemyselný rozmer vesmírnych aktivít.

Z hľadiska právnej sily predstavuje Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2016 právne nezáväzný dokument. V prípade uznesení EP ide však o akt politickej vôle upozorňujúci na ďalšie a kontinuálne aktivity v tejto oblasti. Berúc do úvahy narastajúci počet členských štátov Európskej vesmírnej agentúry alebo iniciatívu Európskej komisie prijať spoločnú európsku vesmírnu stratégiu ešte v roku 2016, je zrejmým, že vesmírna politika je dnes na európskej pôde témou so zreteľným politickým významom. Vzhľadom na blížiace sa obdobie slovenského predsedníctva v Rade EÚ, je preto aj v záujme Slovenskej republiky na politickej ako aj odbornej úrovni venovať sa témam európskej vesmírnej politiky.