Česko s novou vesmírnou stratégiou na roky 2020 – 2025

cz sspa17. októbra 2019 – Vláda Českej republiky schválila 14. októbra 2019 nový Národní kosmický plán, na roky 2020 – 2025. Dokument plynule nahradí v súčasnosti platný Národní kosmický plán na roky 2014 – 2019. Na vyše 120 stranách textu stanovuje nový Národní kosmický plán české vízie a ciele v sfére vesmírnych aktivít, identifikuje opatrenia na ich dosiahnutie a ponúka tiež hlbší pohľad na súčasný český vesmírny sektor a príležitosti na jeho budúci rozvoj, predovšetkým v európskom priestore (primárne vesmírne aktivity Európskej vesmírnej agentúry a Európskej únie).

Český kosmický portál informuje, že nový Národní kosmický plán je „strategií České republiky (ČR) v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry v oblasti kosmických aktivit, aby byla zajištěna jejich konkurenceschopnost a maximalizována návratnost veřejných investic v oblasti kosmických aktivit a souvisejících oblastech, a aby v důsledku toho byl zvýšen celkový blahobyt občanů ČR“.

Národní kosmický plán 2020 – 2025 v českej verzii.

National Space Plan 2020 – 2025, English version.