Rok 2018 v znamení nových vesmírnych zákonov v Európe

Regulatory-and-Compliance-Mattersaa8. apríla 2018 – Začiatok roka 2018 sa na európskej pôde niesol v znamení novoprijatých právnych aktov upravujúcich vesmírne aktivity, a to predovšetkým v Spojenom kráľovstve a vo Fínsku. Väčší záujem zákonodarcov o vesmírne právo je aktuálne badateľný aj v Grécku. Zatiaľ čo britský vesmírny sektor sa prostredníctvom nového zákona snaží držať krok s veľkými hráčmi na poli vesmírneho priemyslu, pre severskú krajinu predstavuje novoprijatý legislatívny rámec začiatok novej éry národných vesmírnych aktivít.

Britský Zákon o vesmírnom priemysle

Screen Shot 2018-04-08 at 11.57.00Hlavným cieľom Zákona o vesmírnom priemysle (Space Industry Bill) je úprava vypúšťania najmä malých satelitov z územia Spojeného kráľovstva, ktoré má ambíciu nielen vypustiť prvý satelit zo svojho územia do roku 2020, ale aj získať 10-percentný podiel na svetovom trhu pre vypúšťanie satelitov a prilákať zahraničné spoločnosti vypúšťajúce satelity na územie britských ostrovov. Zákon obsahuje ustanovenia o bezpečnosti, zodpovednosti a spôsoboch autorizácie pre vypúšťanie satelitov. Celkovo až 7 miest sa spolu so spoločnosťami aktívnymi v sektore vesmírnych technológií (ako napríklad Lockheed Martin) uchádza o umiestnenie novej vypúšťacej stanice. Avšak pred tým, ako sa začne s vypúšťaním vesmírnych objektov z územia UK, musí byť prijatá doplňujúca legislatíva ohľadom zodpovednosti za škodu poistenia. Momentálne sa počíta s hornou hranicou pre poistenie na úrovni v prepočte okolo 60 miliónov eur.

Komerčný vesmírny sektor, ktorý uvítal prijatie novej legislatívy, zaznamenáva v Spojenom kráľovstve enormný rast a desiatky spoločností plánujú vypúšťať malé satelity, ako aj veľké satelitné konštelácie. Britská vláda odhaduje, že svetový trh pre malé satelity a suborbitálne lety by mohol mať hodnotu okolo 25 miliárd libier. Vypúšťacia stanica má otvoriť aj iné vedecké príležitosti, ako napríklad skúmanie nadzvukových letov. Vláda taktiež dúfa, že vybudovanie vypúšťacej stanice zvýši podiel Spojeného kráľovstva na celosvetovom vesmírnom priemysle zo súčasných 6, 5 % na 10 %, pomôže krajine získať popredné miesto na trhu s vesmírnymi technológiami a zníži závislosť krajiny od zahraničných vypúšťacích staníc.

Fínsky zákon o vesmírnych aktivitách

Screen Shot 2018-04-08 at 11.57.48Fínsky zákon o vesmírnych aktivitách, ktorý bol schválený v začiatkom roku 2018 predstavuje legislatívny rámec pre fínsky vesmírny priemysel. Zákon upravuje najmä povinnosti miestnych prevádzkovateľov satelitov, spôsoby autorizácie pre spoločnosti aktívne vo vesmírnom priemysle, ako aj pravidlá spojené s vedením národného registra vesmírnych objektov. Pred prijatím zákona Fínsko vypustilo svoj prvý SAR mikrosatelit na palube indickej rakety PSLV C 40. Pred vstupom Zákona o vesmírnych aktivitách do účinnosti neboli vesmírne aktivity Fínska upravené žiadnym zákonom. Fínske ministerstvo hospodárstva uviedlo, že hlavným dôvodom prijatia takejto legislatívy je premietnutie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv do fínskeho právneho poriadku a ustanovenie povinností a zodpovednosti pre prevádzkovateľov vesmírnych aktivít. Zákon sa vzťahuje na vesmírne aktivity vykonávané štátnym aj neštátnym sektorom.

Prijatie tohto zákona je v súlade s fínskou Národnou vesmírnou stratégiou pre roky 2013 až 2020. Podľa Národnej vesmírnej stratégie sú hlavnými cieľmi fínskeho vesmírneho sektora najmä vývoj vesmírnych technológií zodpovedajúcich zvýšenému dopytu v Arktickom regióne, podpora služieb založených na dátach získaných z vesmíru, zvýšenie spoločenského významu vedeckého výskumu vesmíru založeného na spolupráci s ESA a EÚ a zdokonaľovanie špecializácie a konkurencieschopnosti vesmírneho priemyslu a s a ním spojených služieb. Autorizáciu vesmírnych aktivít a následný dozor nad nimi má vykonávať ministerstvo hospodárstva. Podmienkami autorizácie sú najmä technický stav a solventnosť prevádzkovateľa, dopad na životné prostredie a súlad s medzinárodnými štandardmi.  Tieto opatrenia majú zabrániť vzniku kozmického odpadu a nepriaznivému vplyvu na životné prostredie. Zákon obsahuje ustanovenia o zodpovednosti za škodu pre prevádzkovateľov vesmírnych aktivít a o poistení pre prípad škody spôsobenej treťou stranou (do výšky 60 miliónov eur). Zmena vlastníctva alebo zmena správcu vesmírnych aktivít podlieha povoleniu ministerstva hospodárstva. Zákon je jedinečný v tom, že ustanovuje pomerne prísne podmienky pre prevádzkovateľov vesmírnych aktivít, ktorí majú povinnosť nielen informovať o akejkoľvek zmene ich vesmírnych aktivít, ale aj každoročne predkladať správu o stave ich vesmírnych aktivít. Zaujímavosťou je, že Fínsko, ktoré doteraz nebolo signatárskou krajinou Zmluvy o registrácii vesmírnych objektov, sa ňou stalo až po prijatí tohto zákona. Fínsko súčasne vytvorilo národný register vesmírnych objektov. Prvým fínskym vesmírnym objektom zapísaným v Registri OSN pre vesmírne objekty je nanosatelit Aalto-1, ktorý bol vypustený na obežnú dráhu v júni 2017.