SSPA prednáška na STU Bratislava

sspastu-copytit1. decembra 2016 – Dňa 24. 11. 2016 sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Fakulta elektrotechniky a informatiky) uskutočnila v poradí druhá prednáška členov SSPA k problematike vesmírnej politiky, ekonomiky a bezpečnosti, tentokrát s názvom: Súčasné výzvy Európskej vesmírnej agentúry ESA: Aktéri, priority a budovanie spoločnej európskej iniciatívy pre vesmírny sektor. Účasť presiahla štyri desiatky poslucháčov z radov študentov univerzity, prevažne technického zamerania.

Význam vesmírneho sektora pre súčasné spoločensko-ekonomické výzvy neustále narastá, je dlhodobo jedným z hlavných motorov vedeckého pokroku. Počas pomerne krátkej doby sa stali aplikácie závislé na satelitných technológiách súčasťou každodenného života. Vesmírny sektor dnes prežíva podstatnú zmenu vo využívaní prostriedkov doň vložených a je čoraz viac atraktívnejší pre menšie a menej rozvinuté štáty ako aj pre súkromný sektor. Nakoľko žiadny z európskych štátov nemá dostatočnú kapacitu byť samostatne konkurencieschopným a vlastniť potrebné kapacity na to, aby uspel, ako v Európe, tak na globálnych trhoch, je potrebné tieto spájať. Európska vesmírna agentúra (ESA) vznikla pred piatimi dekádami ako iniciatíva európskych štátov zjednotiť svoje vedecké, technologické, priemyselné a finančné kapacity a zásadne tak položiť základy dnešnej podoby európskeho vesmírneho sektora. Tieto a mnohé iné faktory dnes zásadne rozhodujú o tom, nakoľko bude Európa, jej štáty a občania, úspešní vo využívaní, objavovaní a skúmaní vesmíru.

Cieľom prednášky bolo zodpovedať otázky, ako a akým spôsobom dnes ESA a aktéri ako EÚ a ich členské štáty formulujú svoje priority a podporujú vedecký a podnikateľský rast v meniacom sa globálnom prostredí a nových výziev, aké priority a motivácie prevládajú v spojitosti s vesmírnymi aktivitami, a s akými prekážkami sa dnes stretávajú podnikatelia a firmy pri vstupe na trh s vesmírnymi technológiami. Prednáška prebiehala formou grafickej prezentácie s úvodnou analýzou a následnou voľnou diskusiou s otázkami, ktorá takmer dvojnásobne presiahla pôvodne plánovanú dĺžku prednášky.

Radi by sme sa touto cestou poďakovali prof. Ing. Petrovi Ballovi, PhD., za priestor a možnosť prezentovať naše odborné analýzy na pôde STU. Ako neskôr sám zdôraznil, takýto druh prednášok nesmierne chýba aj na technických školách, aby poskytovali študentom oveľa širšie a komplexnejšie informácie k problematikám, ktoré sa ešte vždy vnímajú len prostredníctvom vedy, no ktoré majú oveľa širší politicko-ekonomicko-manažérsky rozmer.

daniel