O slovenskom kozmickom výskume vieme len veľmi málo

Science10. mája 2016 – Nedávna návšteva generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry ESA v Bratislave sa stretla so širokou podporou verejnosti a oživila záujem o kozmickú vedu a výskum na Slovensku. Aj keď Slovensko má bohatú históriu v oblasti kozmického výskumu a môže sa pochváliť aj viacerými významnými medzinárodnými úspechmi, verejnosť o týchto aktivitách vie len veľmi málo.

Nedostatočná komunikácia výskumných inštitúcií smerom k verejnosti zapríčinila, že kozmický výskum postupne upadol do zabudnutia. Aktivity SR v oblasti kozmického výskumu sú zaznamenávané v každoročnej správe pre medzinárodný Výbor pre výskum vesmíru (COSPAR). Verejnosť však o týchto aktivitách nie je informovaná. Aktívne vedecko-výskumné inštitúcie, najmä univerzity a Slovenská akadémia vied (SAV), potrebujú nutne posilniť strategickú komunikáciu smerom k médiám a vzťahy s verejnosťou. Iba tak možno zvrátiť súčasný stav, keď drvivá väčšina verejnosti vie len o 5 percentách vedeckých projektov a o zvyšných 95 percentách projektov takmer nikto nevie.

Prístupový proces SR do ESA možno pokladať za novú éru pre kozmickú vedu a priemysel na Slovensku. Uplynulé roky jasne poukázali na to, že mediálna komunikácia je kľúčová pri získavaní verejnej podpory, a napokon aj pri získavaní štátnych dotácií. V súčasnosti najviac medializovaný projekt prvej slovenskej družice je výsledkom efektívneho manažmentu, ale predovšetkým výborne zvládnutej verejnej komunikácie. Napriek desaťročiam vedy a výskumu na Slovensku je dnes projekt skCUBE verejnosti prezentovaný ako priekopnícky vedecký projekt, a to aj napriek tomu, že vedecká komunita v SR nepovažuje projekt za významný z pohľadu vedeckého prínosu. Otázna je však efektívnosť financovania projektu zo strany štátu. Súhrnné informácie o výdavkoch na družicu totiž nie sú verejne k dispozícií, a to aj napriek štátnym dotáciám v hodnote niekoľkých sto tisíc Euro.

Prvá výzva na projekty PECS, prostredníctvom ktorých môžu slovenské akademické, vedecké a priemyselné inštitúcie získavať dotácie z ESA, prebehla úspešne. Väčšinu projektov získala práve akademická obec a SAV, čo svedčí o ich dlhoročných skúsenostiach a kvalitách v oblasti kozmického výskumu. Budúcnosť vedy a výskumu na Slovensku spočíva práve v týchto inštitúciách, ako aj v priemyselných subjektoch, ktoré sa budú usilovať uspieť v konkurencii s ostatnými európskymi firmami.

Zatiaľ čo súkromné podniky sú motivované ziskom a často stavajú na aplikovanom výskume, základný výskum si vyžaduje nemalé investície bez okamžitej finančnej návratnosti. Práve tu je potrebná podpora štátu vo forme cielenej podpory základného výskumu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo užšie spolupracovať so SAV a slovenskými univerzitami pri propagácii kozmickej vedy a výskumu SR a napomáhať im v strategickej komunikácii a posilňovaní vzťahov s verejnosťou. Jednou z možností podpory je  vytvorenie centrálneho portálu o vedecko-výskumných projektoch v SR, prípadne informovať o týchto aktivitách v rámci už existujúceho portálu slovak.space. Iba tak sa slovenská verejnosť dozvie aj o ďalších kozmických projektoch, ktoré nie sú mediálne známe.

Na module Philae, ktorý pristal na kométe, spolupracoval aj Ústav experimentálnej fyziky SAV
Na module Philae, ktorý pristal na kométe, spolupracoval aj Ústav experimentálnej fyziky SAV