Globalizácia kozmického priemyslu sa zrýchľuje

economy18. augusta 2015 – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe Space Economy at a Glance 2014 upozorňuje na rapídne tempo globalizácie vesmírnej ekonomiky. Dynamika kozmického trhu sa odráža okrem iného na väčšej diverzifikácii dodávateľských reťazcov kozmických systémov, ako aj na rozrastajúcom sa sektore kozmických služieb.

V poradí už tretie vydanie predmetnej publikácie OECD (predchádzajúce vydania v roku 2007 a 2011) dáva odbornej verejnosti do pozornosti viacero súčasných trendov, vrátane väčšej dostupnosti a využiteľnosti kozmických aplikácií pre širokú verejnosť, ako aj významné sociálnoekonomické vplyvy štátnych i súkromných investícií do kozmického priemyslu. Kozmický sektor zamestnával v roku 2013 približne 900 000 ľudí pri ročnom hospodárskom objeme okolo 200 miliárd Euro. Analytická správa Space Report 2015 od americkej nadácie Space Foundation uvádza, že hospodársky objem kozmického priemyslu v roku 2014 narástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom až o takmer 10%.

OECD takisto poukazuje na to, že  rozvoj kozmických aktivít a budovanie nových vesmírnych spôsobilostí môže byť v súčasnom svete pre štáty až strategickým cieľom. Rastie aj počet krajín a spoločností, ktoré investujú do kozmických systémov a s nimi spojenými aplikáciami. Financovanie relevantných inštitúcii, vrátane štátneho a súkromného sektora, sa aj napriek globálnej ekonomickej kríze udržalo v sledovanom období relatívne stabilné, miestami dokonca s rastúcou tendenciou.

Podľa OECD tieto ukazovatele ponúkajú nové príležitosti predovšetkým pre start-up komunity a rozvíjajúce sa ekonomiky. V tejto súvislosti ponúka vesmír množstvo príležitostí aj pre Slovenskú republiku, ktorá v súčasnosti napreduje vo svojich snahách o integrovanie sa do európskeho vesmírneho sektora. Dôležitým medzníkom v tomto úsilí bolo podpísanie Dohody o Európskom spolupracujúcom štate s Európskou vesmírnou agentúrou z februára 2015 a s tým súvisiaca účasť SR v programe Plan for European Cooperating States (PECS).