Súhrnná správa o bezpečnosti vo vesmíre SSI 2015 zverejnená

SSI5. augusta 2015 – V rámci medzinárodného projektu Space Security Index, ktorý priebežne monitoruje vývoj bezpečnostných aspektov využívania kozmického priestoru, bola nedávno zverejnená výročná rovnomenná súhrnná správa. Experti sa zhodujú, že najväčšou výzvou pre bezpečné a udržateľné využívanie kozmu v súčasnosti predstavuje rastúci objem vesmírneho odpadu.

Tohtoročná správa Space Security Index 2015 kladie hrozbu vesmírneho odpadu dokonca vyššie ako problematiku proti-družicových zbraní (ASAT), nedostačujúce medzinárodné normy správania vo vesmíre, či nárast štátnych a neštátnych aktérov schopných narušiť prístup ku kozmickým technológiám a službám, ktoré sú sprostredkované orbitálnymi platformami. Ministerstvo obrany USA prostredníctvom programu sledovania kozmických objektov (SSN) monitoruje na obežnej dráhe viac ako 23 000 drobných objektov s priemerom väčším ako 10 centimetrov. Menších objektov je na obežnej dráhe približne 500 000.

Experti tiež poukazujú na čoraz náročnejšie hľadanie voľných orbitálnych miest a frekvenčných spektier pre nové družice ako aj rapídne tempo rastu komerčného sektora vo vesmíre, čo má za následok častejšie vytváranie spoločných projektov medzi vládou a súkromným sektorom (najčastejšie vo forme PPP partnerstiev). V kontexte možných riešení súčasných problémov vesmírnej bezpečnosti zdôrazňuje pozitívny vplyv a pretrvávajúcu potrebu medzinárodnej koordinácie a spolupráce.

Správa konštatuje aj rastúce prepojenie medzi tradičnými bezpečnostnými výzvami a kozmickým a kybernetickým priestorom.