Aká bola ECSL letná škola 2019 – dojmy účastníka

25. septembra 2019 – Európske centrum pre vesmírno právo ECSL usporiadalo v septembri tradičnú letnú školu o vesmírnom práve a vesmírnej politike. Dejiskom tohtoročnej edície bolo sicílske mesto Messina. V SSPA sme boli nesmierne radi za zvýšený záujem slovenských uchádzačov vedúci k účasti až 3 slovenských účastníkov. Jeden z nich, Denis Kucharský, spísal svoje dojmy, … Čítajte viac

Slovenská účasť na Space Law Moot Court

23. septembra 2019 – Slovenskí študenti sa zúčastnili simulovaného súdneho sporu z oblasti kozmického práva. Historicky prvý slovenský tím v zložení Laura Fotopulosová, Natália Koprdová a Matúš Mažáry sa v máji tohto roku zúčastnil európskeho kola súťaže Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 2019, ktoré sa konalo v Paríži na univerzite Paris-Sud. Slovenský tím si počas 5 dní zmeral … Čítajte viac

Spustené prihlasovanie na ECSL letnú školu 2019

22. mája 2019 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo možnosť podávania prihlášok tohtoročnú edíciu prestížnej Letnej školy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Lákadlom ročníka 2019 bude miesto konania – sicílska Messina. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA z pozície národného kontaktného bodu pre ECSL v SR bude podobne ako v minulých 2 rokoch koordinovať výberový proces záujemcov zo Slovenska. … Čítajte viac

Dvojité slovenské zastúpenie na Letnej škole ECSL

41174962_1970786609668485_1071482039842111488_na17. septembra 2018 – V dňoch 27. augusta – 7. septembra sa tento rok uskutočnil v poradí už 27. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike, pravidelného vzdelávacieho podujatia, ktoré organizuje Európske centrum pre vesmírne právo. Tohtoročná edícia sa uskutočnila vo fínskej metropole Helsinki v spolupráci s Ministerstvom hospodárskych záležitostí a zamestnanosti. Aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry (ESA), slovenskí študenti sa tohto prestížneho podujatia zúčastňujú každoročne od roku 2014, pričom SSPA ako národný kontaktný bod pre ECSL v SR koordinuje výber uchádzačov zo Slovenska.

Tohtoročnej Letnej školy sa zúčastnilo 47 študentov a mladých profesionálov reprezentujúcich celkovo 25 štátov, pričom Slovenská republika mala prvýkrát dvojité zastúpenie – Petra Béreša ako tútora a Lukáša Jančáta ako účastníka, študentov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výber miesta konania nebol náhodný a súvisel s nedávnym prijatím fínskeho zákona o vesmírnych aktivitách. Účastníci sa bližšie oboznámili s procesom tvorby a prijímania takéhoto zákona priamo od jeho tvorcov ako aj s problematikou medzinárodného vesmírneho práva a politiky od popredných odborníkov z akademickej aj komerčnej oblasti.

Nadobudnuté vedomosti a to aj z miestnej legislatívy následne účastníci využili pri spracovaní a prezentovaní skupinového projektu pod vedením svojich tútorov. Téma projektu mala úzku spojitosť s miestom konania a týkala sa vypracovania kompletnej analýzy a posúdenia právnych otázok vývoja a následného použitia malého satelitu v oblasti Arktídy. Obidva tímy pod vedením Petra Béreša získali ocenenia za svoje projekty – jeden tím získal ocenenie za najlepšiu písomnú časť a druhý za najlepší celkový projekt.

Zľava: Peter Béreš a Lukáš Jančát
Zľava: Peter Béreš a Lukáš Jančát
Peter Béreš (tretí zľava) s tímom oceneným za najlepší celkový projekt pred katedrálou v Helsinkách
Peter Béreš (tretí zľava) s tímom oceneným za najlepší celkový projekt pred katedrálou v Helsinkách

Hlas mladej generácie opäť zarezonoval vďaka SGAC udalosti

sgf small logo18. júna 2018 – Prezentovať názor študentov a mladých profesionálov k súčasným trendom vo vesmírnom sektore na medzinárodných fórach nie je vždy jednoduchým cieľom. Aj za týmto účelom prebehlo 16. a 17. júna 2018 dvojdňové „Space Generation Forum 2.0“, zorganizované pri príležitosti medzinárodnej vesmírnej konferencie UNISPACE+50 vo Viedni v týchto dňoch. Odporúčania, ku ktorým dospelo vyše 70 účastníkov podujatia z viac než 30 krajín sveta, budú prezentované práve na pôde tejto konferencie globálnemu publiku.

Space Generation Forum 2.0 zorganizovali mladí dobrovoľníci angažujúci sav organizácii Space Generation Advisory Council, ktorá združuje študentov a mladých profesionálov pôsobiacich vo vesmírnom sektore alebo sa inak zaujímajúcich o prieskum a využívanie kozmického priestoru. Na webe SSPA môžete nájsť viacero informácií o možnostiach zapojenia sa do činnosti tejto medzinárodnej mimovládnej organizácie, ktorá prináša viacero možností na získanie cenných skúseností v aktivitách spätých s vesmírom.

Space Generation Forum 2.0 využilo formát podobný prvému Space Generation Fóru z roka 1999, ktorý viedol aj k formálnemu vytvoreniu Space Generation Advisory Council a podobne sa odohral pri príležitosti UNISPACE konferencie, v tomto prípade išlo o konferenciu UNISPACE III. Počas SGF 2.0 mali účastníci možnosť vypočuť si viacero prednášok a inšpiratívnych príhovorov od starších a skúsenejších členov vesmírnej komunity, prevažná časť podujatia však bola venovaná práci v 7 projektových skupinách reflektujúcich tematické priority v procese príprav UNISPACE+50. 15 odporúčaní, ku ktorým účastníci dospeli počas dvoch dní SGF 2.0 a ktoré reflektujú vnímanie zástupcov mladej generácie, budú prezentované medzinárodnému spoločenstvu na pôde OSN počas konferencie UNISPACE+50 a súvisiaceho 61. zasadnutia Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru.

35518493_2186298898053309_8484883037719363584_o
Všetci účastníci SGF 2.0 – vybraní delegáti zastupujúci mladú generáciu, rečníci, moderátori a experti v pracovných skupinách

Úspešný priebeh Workshopu k vesmírnym legislatívam

SSPA-W1web6. júna 2018 – V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA sme s potešením  prijali úspešný priebeh Workshopu k národným vesmírnym legislatívam, ktorý sme zorganizovali v Bratislave 29. mája 2018 v spolupráci s Právnickou fakultou UK a s podporou Európskeho centra pre vesmírne právo. Workshop privítal vyše 25 hostí vrátane zástupcov viacerých slovenských ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Prvoradá orientácia workshopu bola práve na domáce odborné publikum s cieľom poskytnúť zahraničné skúsenosti a expertný pohľad na problematiku právno-regulačného vymedzenia vesmírnych aktivít na národnej úrovni.

Účastníci workshopu boli informovaní, že momentálne prebieha na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR fáza príprav vesmírnej legislatívy, pričom prvá verzia takéhoto textu by mohla byť skompletizovaná na jeseň roka 2018. Na workshope vystúpili 3 zahraniční hostia s praktickými skúsenosťami v sfére vesmírneho práva. Zúčastnení hostia workshopu si tak mali možnosť vypočuť prezentácie zamerané na súčasné trendy v oblasti vesmírneho práva v Európe, praktické poznatky a skúsenosti z procesu prijatia rakúskeho vesmírneho zákona ako aj informácie a odporúčania späté s problematikou regulácie využívania rádiofrekvenčného spektra a orbitálnych pozícií pri realizácii vesmírnych projektov.

Najdôležitejšie informácie a odporúčania ktoré na workshope zazneli:

  • Príprava vesmírnej legislatívy na Slovensku momentálne bola naštartovaná
  • Skúsenosti z ostatných európskych krajín ukazujú rastúci záujem týchto štátov o vytváranie právno-regulačných mechanizmov pre vesmírnu činnosť na národnej úrovni, čo dokumentuje, že takéto mechanizmy vnímajú štáty ako prínosné a potrebné v nadväznosti na rastúcu intenzitu vesmírnej činnosti
  • Tento trend je viditeľný aj u čoraz menších a menej rozvinutých štátov vo vesmírnom sektore
  • Skúsenosti z prípravy rakúskeho vesmírneho zákona poukazujú na potrebu medzirezortnej pravidelnej diskusie na odbornej úrovni podporenej zastrešujúcou politickou podporou zodpovedného orgánu štátnej správy
  • Efektívna vesmírna legislatíva nemusí byť vyčerpávajúcim dokumentom, potrebné sa javí stanovenie definícií problematických termínov a zadefinovanie základných inštitucionálnych a procesných pravidiel spätých s otázkami ako zodpovednosť za škodu, autorizácia a licenčný proces, stály dohľad, či registračné povinnosti
  • V kontexte prebiehajúcich trendov v medzinárodnom prostredí sa odporúča pripraviť taký vesmírny „zákon“, ktorý vníma tieto trendy a svojím nastavením reflektuje nielen obdobie aktuálnych rokov, ale zameriava sa aj na minimálne blízku budúcnosť
  • Právo-regulačné nastavenie vesmírnych aktivít v SR je potrebné vnímať aj v širších hospodárskych súvislostiach – právno-regulačné nastavenie vesmírnej činnosti by malo mať stimulačný efekt na domácu vedeckú či priemyselnú komunitu, odporúča sa tiež diskutovať o takom nastavení právno-regulačného mechanizmu, ktoré by teoreticky vedelo prilákať na Slovensko zahraničné investície.
Čast tímu SSPA s pozvanými rečníkmi
Priebeh workshopu

Prihláškový proces na Letnú školu ECSL 2018 spustený

ECSL_Summer_Course_Students_node_full_image_2 (1)10. mája 2018 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo možnosť hlásiť sa na tohtoročnú edíciu Letnej školy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Miestom jej konania bude fínska metropola Helsinki. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA z pozície národného kontaktného bodu pre ECSL v SR bude podobne ako minulý rok koordinovať výberový proces záujemcov zo Slovenska. Termín na podávanie prihlášok je 21. jún 2018, bližšie info nájdete nižšie v článku.

Letná škola ECSL 2018 prebehne od 27. augusta do 7. septembra. Každý rok ponúka intenzívny mix teoretických prednášok s praktickými seminármi a projektovými úlohami z rôznych oblastí vesmírneho práva a politiky. Slovenskí záujemcovia. študenti vysokých škôl, majú možnosť zúčastniť sa tohto dvojtýždňového kurzu bez nutnosti uhradiť poplatok za účasť alebo ubytovanie, hradia si len cestovné náklady a životné náklady v mieste konania. O skúsenostiach slovenských účastníkov z minulých ročníkov Letnej školy ECSL nájdete dostatok informácií na webe SSPA. Svoje skúsenosti z minulého ročníka v Ríme nám priblížil slovenský zástupca Peter Béreš.

V prípade Vášho záujmu o účasť na letnej škole nám do 21. júna 2018 zašlite e-mail na info@vesmirnapolitika.sk obsahujúci nasledovné prílohy:

V prípade akýchkoľvek otázok k Letnej škole a prihláškovému procesu sme k Vám dispozícii na tej istej emailovej adrese, tešíme sa Vaše prihlášky!

Účastníci Letnej školy ECSL 2017

Pokračovanie vzdelávacej iniciatívy SSPA na PrF UPJŠ v Košiciach

Screen Shot 2018-04-19 at 12.05.49 copy19. apríla 2018 – Vzdelávacia iniciatíva SSPA k témam vesmírneho práva a vesmírnej politiky pokračovala 17. apríla 2018 prednáškou a seminárom k aktuálnym trendom vo vesmírnom práve na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mladí košickí právnici tak mali možnosť dozvedieť sa teoretické ako aj praktické informácie súvisiace s vesmírnym právom a politikou a precvičiť si svoje novonadobudnuté znalosti formou niekoľkých praktických cvičení.

Okrem samotnej diskusie k vesmírnemu právu boli študenti práva na UPJŠ oboznámení s početnými možnosťami štúdia a stáží či účasti na rôznych podujatiach a súťažiach prostredníctvom príležitostí poskytovanými Európskym centrom pre vesmírne právo, organizáciou Space Generation Advisory Council alebo inými zahraničnými inštitúciami. Vzdelávaciu iniciatívu realizujeme v SSPA už 2 roky, počas ktorých sme navštívili niekoľko slovenských vysokých škôl alebo tematických vzdelávacích podujatí zastrešených pod slovenskými univerzitami. V prípade záujmu o poskytnutie podobného podujatia na Vašej univerzite, v SSPA Vám radi poskytneme naše kapacity a podujatie v spolupráci pripravíme. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na info@vesmirnapolitika.sk.

30710724_381190145691434_7290056245875048448_o

Spolupráca s UMB v Banskej Bystrici

sspa pbbM28. marca 2018 – V predveľkonočnom čase s potešením oznamujeme pokračovanie medziinštitucionálnych spoluprác, ktoré v Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA realizujeme už od vzniku združenia v roku 2015. Od zimných mesiacov sme intenzívnejšie komunikovali s Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, kde sme v marci odštartovali novú etapu spolupráce. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) UMB poskytla SSPA možnosť využiť Fakultu aj ako nové formálne sídlo SSPA. Formálnu spoluprácu s UMB sme odštartovali 27. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zrealizovaním prednášky (spojenej aj s praktickými príkladmi a cvičeniami) zameranej na súčasné trendy v medzinárodnom vesmírnom práve a reguláciách.

V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku považujeme vzdelávanie v oblasti vesmírneho práva, politiky a regulácií za dôležitý predpoklad vytvorenia zdravého a a rozvíjajúceho sa vesmírneho sektora na Slovensku. Dôležitosť otázok vesmírneho práva a politiky podčiarkuje aj prebiehajúci prístupový proces Slovenskej republiky do ESA, ako aj vzrastajúca vesmírna činnosť domácich subjektov. K prístupovému procesu SR do ESA sme nedávno vydali ďalší zo série SSPA Reportov. Za účelom podpory budovania národných kapacít v sfére vesmírneho práva realizujeme už od roku 2016 Vzdelávaciu iniciatívu na slovenských univerzitách, od začiatku tohto projektu sme zrealizovali už niekoľko vzdelávacích podujatí, SSPA bola tiež súčasťou Letnej školy medzinárodného práva 2017.

Na Právnickej fakulte UMB sa tak koncom marca približne 50 študentov malo možnosť dozvedieť najdôležitejšie informácie jednak o základnej kostre medzinárodného vesmírneho práva ako aj o viacerých aktuálnych aspektoch dnes diskutovaných na medzinárodných fórach ako aj národnej úrovni jednotlivých štátov sveta. Optimisticky vnímame záujem banskobystrickej právnickej komunity o príležitosti pre študentov, ktoré im prináša Európske centrum pre vesmírne právo alebo organizácia Space Generation Advisory Council. Prednášajúcimi boli Tomáš Hrozenský z FPVaMV UMB a Lucius Klobučník, profesne pôsobiaci na Queen Mary University of London v Londýne.

29693250_10211098536931188_376603722_o

Novoročné aktuality z ECSL a SGAC

World-map-global-communications-business-619x413b17. januára 2018 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA prostredníctvom svojich členov alebo organizácie ako takej pôsobí už niekoľko rokov vo viacerých medzinárodných štruktúrach, z nich predovšetkým v organizáciách Európske centrum pre vesmírne právo ECSL (pre ktoré je SSPA národným kontaktným bodom na Slovensku) a Space Generation Advisory Council SGAC, v ktorých členovia SSPA pôsobia takisto ako národné kontaktné body pre Slovensko. V aktuálnom článku Vám prinášame informácie o momentálnom dianí spätom s týmito organizáciami – blížiace sa udalosti, zaujímavé informácie, či príležitosti pre študentov a mladých profesionálov.

screen-shot-2016-11-15-at-14-38-32Európske centrum pre vesmírno právo ECSL organizuje v roku 2018 znovu niekoľko tradičných podujatí:

Už dnes je otvorená pravidelná esejistická súťaž, do ktorej je možné sa zapojiť do 15. februára. Témou tohtoročnej edície je „The Rescue and Return Agreement in times of non-governmental spaceflights.“.

ECSL zastrešuje v priebehu roka 2018 aj európsku časť simulovaných súdnych pojednávaní k témam vesmírneho práva Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition., ktorej európske kolo sa odohrá 21. – 24. mája v portugalskom Lisabone. Súťaž ideálna pre študentov práva, politológie, medzinárodných vzťahov a podobných odborov je otvorená aj pre tímy slovenských študentov Termín na prihlášku je 31. január 2018.

Počas jari, 23. a 24. marca, usporadúva ECSL v centrále ESA v Paríži podujatia Young Lawyers‘ Symposium a Practitioners‘ Forum. Obe podujatia sú otvorené aj pre záujemcov zo Slovenska, predovšetkým Young Lawyers‘ Symposium je príležitosťou pre študentov a mladých profesionálov prezentovať vlastný výskum v oblasti vesmírneho práva, politiky a regulácií.

V neposlednom rade, v priebehu augusta a septembra bude ECSL znovu organizovať pravidelnú Letnú školu o vesmírnom práve a politike. Bližšie informácie o mieste konania a prihláškovom procese, ktorý budeme v SSPA koordinovať, vám prinesieme v priebehu roka 2018.

light_bg_sgac-logo-main-rgb-2000px-2Space Generation Advisory Council stále zostáva atraktívnou studnicou príležitostí pre mladých ľudí zaujímajúcich sa o vesmír. Medzi najzaujímavejšie príležitosti pre európskych členov SGAC v roku 2018 možno zaradiť trojicu podujatí z Rumunska, Rakúska a Nemecka. V marci sa uskutoční už tretí ročník poduajtia European Space Generation Workshop, pričom tento rok sa workshop uskutoční v rumunskej Bukurešti. Deadline na prihlášku je už dnes, 17. januára, bližšie informácie k tomu to aj ďalším podujatiam sú k dispozícii na príslušným stránkach SGAC. Ďalším zaujímavým podujatím počas roka 2018 bude dvojdňový workshop Space Generation Forum 2.0 vo Viedni počas júna organizovaný pri príležitosti významnej medzinárodnej konferencie UNISPACE+50. Prihláškový proces bude spustený vo februári. V neposlednom rade, tak ako každý rok v septembri, v predvečer Medzinárodného astronautického kongresu sa v mieste konania tohto podujatia odohrá Space Generation Congres (SGC). Miestom konania tohtoročného SGC budú nemecké Brémy, prihlasovanie na účasť bude spustené neskôr v priebehu roka.

Okrem týchto podujatí ponúka SGAC aj ďalšie možnosti na zapojenie sa do rôznych zaujímavých aktivít, ako napr. pracovných skupín, projektov alebo súťaží. Bližšie informácie k ECSL a SGAC nájdete aj na našom portáli, a radi vám ich poskytneme na info@vesmirnapolitika.sk.