Vesmírne novinky zo strednej Európy

What_is_Space19_pillars5. decembra 2019 – V poslednom novembrovom týždni roka 2019 sa v španielskej Seville uskutočnilo zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na ministerskej úrovni, najvyššieho rozhodovacieho orgánu agentúry, ktorý zasadá každé 2 – 3 roky. Sumár o priebehu dvojdňového stretnutia ministrov 22 členských štátov ESA pod názvom Space19+ a dodatočné informácie o schválených programoch na roky 2020 – 2022 sú k dispozícii tu alebo tu. V nadväznosti na Space19+ sme zaregistrovali viacero noviniek a prehlásení týkajúcich sa alebo pochádzajúcich zo stredoeurópskych členských štátov ESA.

Česká republika navyšuje svoj príspevok do ESA o viac než 275 mil. CZK ročne (cca 10. mil. EUR) na úroveň 1,5 mld. CZK ročne (cca 58 mil. EUR). Prehľad českej účasti vo voliteľných programoch ESA je dostupný tu. Nad rámec povinných aktivít majú členské štáty ESA možnosť voľného výberu účasti v ďalších voliteľných programoch, ktorá je podmienená aj navýšením povinného príspevku do rozpočtu ESA vypočítavaného z HNP daného štátu. Ďalší zo susedných štátov Slovenska, Poľsko, oznámilo účasť v 7 voliteľných programoch –  European Exploration Envelope Programme (E3P), Space Safety Programme, Earth Observation, Programme of Advanced Research in Telecommunication Systems (ARTES 4.0), Navigation (NAVISP) , General Support Technology Programme (GSTP) a PRODEX. Pre porovnanie, za pozornosť stojí aj činnosť Slovinska, ktoré nie je plnohodnotným členom ESA ale tzv. asociovaným členom, akýmsi medzistupňom v prístupovom procese medzi fázou PECS a plným členstvom (je možné, že podobný scenár čaká v najbližších rokoch aj Slovensko). Slovinsko v nasledujúcom programovom období navyšuje svoju účasť z 3 na 5 ESA programov – General Support Technology Programme (GSTP), the Earth Observation Programme,  PRODEX, Future EO Programme, a E3P2 Programme.

ESA-Seville-contributions-final-Nov-2019
Predbežné rozpočítanie prisľúbených členských prípsevkov do ESA na roky 2020 – 2025. Z celkovej sumy bol konkrétne stanovený rozpočet ESA na roky 2020 – 2022 – vo výške 12,5 mld. EUR. Táto suma ešte nezahŕňa očakávaný prísun financií od EÚ súvisiaci s programami Galileo a Copernicus. © ESA

Výška členských príspevkov ostatných štátov V4 do rozpočtu ESA prevyšuje aktuálny slovenský príspevok v rámci PECS fázy (ktorý stále slúži na reinvestovanie do slovenských projektov). Do rozpočtu ESA na rok 2019 prispelo Poľsko sumou 34.6 mil. EUR, Česko sumou 33.1 mil. EUR a Maďarsko sumou 5.2 mil. EUR. SSPA v minulosti odhadla, že pre potreby prípadného plného členstva bude v prípade SR potrebné pre členský príspevok do ESA zabezpečiť 3 – 6 mil. EUR ročne. Pravidlá financovania ESA programov v dlhodobom horizonte garantujú väčšinovú návratnosť štátneho príspevku firmám a akademickým pracoviskám z daného štátu.

Nad rámec kontextu Space19+, ďalšia zaujímavá správa dorazila z Maďarska. Podľa vyjadrení ministra zahraničných vecí Pétra Szijartá sa Maďarsko dohodlo na prehĺbenej vesmírnej spolupráci s Ruskom. Súčasťou tejto spolupráce, okrem zapojenia sa do vedeckého využívania Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, by malo byť aj vyslanie maďarského kozmonauta na ISS v horizonte do roku 2024. Na tento účel investuje Maďarsko v najbližších troch rokoch 10 mld. HUF (cca 30 mil. EUR).  V prípade Slovinska, intenzívnejšia spolupráca s ESA sa v septembri 2019 prejavila vo výbere slovinských jaskynných komplexov do  CAVES programu za účelom prípravy budúcich európskych astronautov. Opäť z Maďarska, ale takisto aj z Česka prišli nedávno taktiež informácie o pripravovaných projektoch družicových konštelácií, čo takisto dokumentuje narastajúcu intenzitu vesmírnych aktivít v strednej Európe. Ešte na úvod roka 2019 sa zviditeľnilo aj Poľsko, ktoré vstúpilo do EU Space Surveillance and Tracking Support Framework, medzinárodnej spolupráce 8 európskych štátov v sledovaní diania na zemských orbitách, ktorá je organizačne zastrešovaná a finančne podporovaná Európskou komisiou.