Vo Viedni sa stretli právni experti na „space resources utilization“

IMG_808428. marca 2017 – Viedenská úradovňa Organizácie Spojených národov prostredníctvom Kancelárie OSN pre mierové využívanie vesmíru, tak ako každý rok, privítala v pondelok 27. marca 2017 otvorenie dva týždne trvajúcich rokovaní Právneho podvýboru Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru. Popoludňajšia časť rokovaní Právneho podvýboru bola v prvý deň rokovaní venovaná Sympóziu o právnych a regulačných aspektoch súvisiacich s ťažbou a využívaním nerastného bohatstva v kozmickom priestore.

Rokovaní Právneho podvýboru Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (LSC UNCOPCUOS) sa zúčastňujú aj členovia SSPA, dianie z rokovaní môžete sledovať na príslušnom portáli Kancelárie OSN pre mierové využívanie vesmíru (UNOOSA), po ukončení zasadnutí Právneho Podvýboru  prinesie SSPA sumár najdôležitejších informácií. Spomínané otváracie sympózium, ktoré v prvý deň zasadnutí LSC UNCOPUOS organizujú spoločne Medzinárodný inštitút pre vesmírne právo (IISL) a Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL), bolo počas tohtoročných zasadnutí LSC UNCOPUOS zamerané na právne a regulačné aspekty ťažby a využívania nerastného bohatstva vo vesmíre.

Výber tejto témy súvisí so skutočnosťou, že práve otázka právnych a regulačných aspektov “space mining” sa v roku 2017 stala novým samostatným diskusným bodom v rámci pracovnej agendy LSC UNCOPUOS. Deväť prezentácií od rôznych rečníkov a následná diskusia priniesli pomerne široké spektrum pohľadov na predmetnú problematiku, potvrdilo sa tak, že existujúci režim vesmírneho práva a súvisiacich regulačných mechanizmov nepokrýva dostatočne exaktne problematiku ťažby a využívania vesmírneho neraastného bohatstva.

Prezentácie zo sympózia sú voľne dostupné na príslušnej webstránke UNOOSA. Z príspevkov rečníkov je možné vidieť rôzne interpretácie existujúcich ustanoení vesmírneho práva. Prevažne liberálne, voľnejšie, z hospodárskeho pohľadu miernejšie vnímanie „space mining“, resp. „space resources utilization“ je evidentné u zástupcov súkromného sektora, v hlavnej miere u spoločností aktívne sa zaoberajúcimi takýmito aktivitami. Na druhej strane, striktnejšie vnímanie, poukazujúce buď na potrebu exaktnejších regulačných mechanizmov,  prípadne na potrebu dodržiavania princípov vesmírneho práva stanovených napr. v Kozmickej zmluve v ich užšom vnímaní, napr. princípov spravodlivého a rovnomerného zdieľania výhod a úžitkov z vesmírnej činnosti medzi všetkými krajinami, je možné vidieť vo vnímaní zástupcov krajín z rozvojového sveta, resp. krajín s nie tak  výrazne rozvinutým vesmírnym sektorom, ako je tomu u existujúcich vesmírnych mocností.

IMG_8079a
IISL – ECSL sympózium o právnych a regulačných aspektoch spätých s ťažbou a využívaním nerastného bohatstva vo vesmíre