Aký je ekonomický dosah družicovej navigácie?

GNSSik20. septembra 2017 – V priebehu roka 2017 bola v Spojenom kráľovstve zrealizovaná zaujímavá štúdia, mapujúca do akej miery je hospodárstvo krajiny prepojené na služby ktoré rôznym odvetviam britskej ekonomiky (doprava, poľnohospodárstvo, bankovníctvo a ďalšie) poskytujú služby globálnych družicových družicových navigačných systémov (GNSS) a ako by teoreticky vyzeralo niekoľkodňové obdobie výpadku možnosti využívania takýchto služieb z ekonomického pohľadu.

Záujem bristkej vlády o túto tému potvrdzuje, že družicové navigačný systémy predstavujú pre niektoré krajiny kriticky dôležité systémy, ktoré boli v posledných desaťročiach úzko a intenzívne prepojené do viacerých odvetiev priemyslu a služieb, predovšetkým do oblasti dopravy. Spomínaná britská štúdia je voľne dostupná na vládnom portáli Spojeného kráľovstva. Jej vypracovanie iniciovali spoločne Britská vesmírna agentúra, platforma Innovative UK a Kráľovský inštitút pre navigáciu. Finálny report poukazuje na najdôležitejšie typy služieb, ktoré sú poskytované družicovými navigačnými systémami, predovšetkým určenie polohy, navigáciu a stanovenie presného času. Report tiež identifikoval priamy, resp. tiež nepriamy hospodársky benefit, ktorý GNSS (z ang. global navigation satellite system) služby prinášajú každoročne krajine. Ten sa pohybuje na úrovni 6,7 miliárd GBP. V podobnom duchu sa tiež report venuje vyčísleniu ekonomických strát v prípade výpadku možnosti využívať GNSS služby na obdobie 5 dní. Pri takomto scenári by britská ekonomika utrpela stratu v hodnote viac než 5 miliárd GBP.

Na základe štúdie o hospodárskom dosahu GNSS systémov na bristkú ekonomiku bude zaujímavé sledovať spôsob, akým bude Spojené kráľovstvo pristupovať k tejto otázke. Krajina totiž od začiatku 21. storočia preinvestovala na výskum a služby späté s GNSS desiatky miliónov libier a to prevažne prostedníctvom medzinárodných projektov prostredníctvom schém ESA, respektíve EÚ. Je možné, že prebiehajúci proces vystúpenia UK z Európskej únie môže pozmeniť a upraviť to, akou formou a v akom rozsahu bude pokračovať financovanie GNSS projektov na úrovni EÚ.