Nový Zéland prijal zákon o vesmírnych aktivitách

1m26. júla 2017 – Nový Zéland sa v júli 2017 pridal k skupine štátov, ktoré majú svoj vlastný vnútroštátny zákon o vesmírnych aktivitách. Zákon o aktivitách vo vesmíre a vo vysokých nadmorských výškach, ako znie oficiálny názov zákona, prináša krajine regulačný režim pre vypúšťanie vesmírnych objektov (nosičov ako aj satelitov) pre územie Nového Zélandu a pre novozéladské spoločnosti pôsobiace v zahraničí. Prijatím tohto zákona krajina vytvára regulačný rámec pre vesmírny priemysel, poskytuje úrodnú pôdu pre inovácie a vývoj tohto priemysleného odvetvia a uľahčuje bezpečný priebeh vesmírnych aktivít.

Novozélandský vesmírny zákon berie do úvahy aj technický pokrok v oblasti vesmírnych technológií a upravuje činnosť aj iných technológií fungujúcich vo vysokých výškach, ako napríklad stratosférických balónov. Súčasťou zákona je aj zjednodušenie licenčného mechanizmu a zníženie licenčných poplatkov pre operátorov vesmírnych objektov. Prijatím tohto zákona si Nový Zéland sľubuje posilnenie svojej úlohy ako dôležitého hráča na poli vesmírneho priemyslu vo svete, najmä prostredníctvom vypúšťania vesmírnych objektov na nižšie obežné dráhy.

Za zmienku stojí, že Nový Zéland len tento rok otvoril svoje vlastné vypúšťacie zariadenie, a sputil činnosť národnej vesmírnej agentúry. Spomínaný zákon by mal vstúpiť do účinnosti ešte pred Vianocami. Spôsob, akým Nový Zéland pristupuje k vytvoreniu organizačných a regulačných pilierov pre rozvoj svojho vesmírneho sektora, by mohol byť zaujímavým príkladom pre krajiny rozvíjajúce svoj vesmírny priemysel a národnú vesmírnu činnosť, napr. aj pre Slovensko. Hoci Nový Zéland nepatril a stále ani nepatrí k vesmírnym mocnostiam, krajina sa rozhodla posilniť postavenie vesmírneho sektora v národnom hospodárstve v posledných rokoch rapídnym tempom (dôležitým miľníkom v tomto ohľade bolo nadviazanie intenzívnej spolupráce s americkou firmou RocketLab), zároveň však s prihliadaním na dôležitosť právno-regulačných aspektov vesmírnych aktivít na národnej úrovni.