Úspešný priebeh Workshopu k vesmírnym legislatívam

SSPA-W1web6. júna 2018 – V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA sme s potešením  prijali úspešný priebeh Workshopu k národným vesmírnym legislatívam, ktorý sme zorganizovali v Bratislave 29. mája 2018 v spolupráci s Právnickou fakultou UK a s podporou Európskeho centra pre vesmírne právo. Workshop privítal vyše 25 hostí vrátane zástupcov viacerých slovenských ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Prvoradá orientácia workshopu bola práve na domáce odborné publikum s cieľom poskytnúť zahraničné skúsenosti a expertný pohľad na problematiku právno-regulačného vymedzenia vesmírnych aktivít na národnej úrovni.

Účastníci workshopu boli informovaní, že momentálne prebieha na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR fáza príprav vesmírnej legislatívy, pričom prvá verzia takéhoto textu by mohla byť skompletizovaná na jeseň roka 2018. Na workshope vystúpili 3 zahraniční hostia s praktickými skúsenosťami v sfére vesmírneho práva. Zúčastnení hostia workshopu si tak mali možnosť vypočuť prezentácie zamerané na súčasné trendy v oblasti vesmírneho práva v Európe, praktické poznatky a skúsenosti z procesu prijatia rakúskeho vesmírneho zákona ako aj informácie a odporúčania späté s problematikou regulácie využívania rádiofrekvenčného spektra a orbitálnych pozícií pri realizácii vesmírnych projektov.

Najdôležitejšie informácie a odporúčania ktoré na workshope zazneli:

  • Príprava vesmírnej legislatívy na Slovensku momentálne bola naštartovaná
  • Skúsenosti z ostatných európskych krajín ukazujú rastúci záujem týchto štátov o vytváranie právno-regulačných mechanizmov pre vesmírnu činnosť na národnej úrovni, čo dokumentuje, že takéto mechanizmy vnímajú štáty ako prínosné a potrebné v nadväznosti na rastúcu intenzitu vesmírnej činnosti
  • Tento trend je viditeľný aj u čoraz menších a menej rozvinutých štátov vo vesmírnom sektore
  • Skúsenosti z prípravy rakúskeho vesmírneho zákona poukazujú na potrebu medzirezortnej pravidelnej diskusie na odbornej úrovni podporenej zastrešujúcou politickou podporou zodpovedného orgánu štátnej správy
  • Efektívna vesmírna legislatíva nemusí byť vyčerpávajúcim dokumentom, potrebné sa javí stanovenie definícií problematických termínov a zadefinovanie základných inštitucionálnych a procesných pravidiel spätých s otázkami ako zodpovednosť za škodu, autorizácia a licenčný proces, stály dohľad, či registračné povinnosti
  • V kontexte prebiehajúcich trendov v medzinárodnom prostredí sa odporúča pripraviť taký vesmírny „zákon“, ktorý vníma tieto trendy a svojím nastavením reflektuje nielen obdobie aktuálnych rokov, ale zameriava sa aj na minimálne blízku budúcnosť
  • Právo-regulačné nastavenie vesmírnych aktivít v SR je potrebné vnímať aj v širších hospodárskych súvislostiach – právno-regulačné nastavenie vesmírnej činnosti by malo mať stimulačný efekt na domácu vedeckú či priemyselnú komunitu, odporúča sa tiež diskutovať o takom nastavení právno-regulačného mechanizmu, ktoré by teoreticky vedelo prilákať na Slovensko zahraničné investície.
Čast tímu SSPA s pozvanými rečníkmi
Priebeh workshopu